Objectius

El curs pretén donar una formació, des d’un punt pràctic, als professionals en l’anàlisi i la interpretació de les imatges cerebrals en diferents modalitats de neuroimatge amb ressonància magnètica proporcionant així una formació especialitzada d’eines d’estudi del cervell i els trastorns des de la neuroimatge per a la seva aplicació en la investigació i en la pràctica clínica.

Metodologia

El curs consta de dues modalitats: online i complet (online + presencial).

Per a totes dues modalitats al desembre hi haurà dos dies de sessions presencials per tal d’introduir el temari, donar suport en la configuració dels equips i resoldre dubtes.

Modalitat online

Mitjançant la plataforma moodle, es facilitarà tota la documentació teòrica i els e-mails dels tutors per poder-los contactar.

Per cada tema de la part teòrica, els alumnes hauran de llegir el material que s’anirà penjant al Moodle i realitzar un test perquè els tutors puguin comprovar que han assolit els coneixements. Els docents donaran un feedback als alumnes per cada test presentat i una valoració.

Modalitat complet

La modalitat complet inclou la part online + 15 dies presencials al mes de maig.

Les sessions presencials estan estructurades de manera que per cada tema es fa una presentació teòrica i una pràctica en grup. Al final es demana un treball de temàtica oberta per tal que els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits.

LÍNIES DE TREBALL

Amb aquest curs:

  • Actualitzaràs els coneixements de les noves tècniques de la Neuroimatge dels trastorns mentals.
  • Aprendràs a desenvolupar els procediments de neuroimatge avançada (processament automatitzat amb scripts, reconeixement de patrons, meta-anàlisis d’estudis de neuroimatge).
  • Aplicaràs procediments, noves tècniques, protocols en el camp de la neuroimatge avançada: processament automatitzat amb scripts, reconeixement de patrons, creació de figures, metaanàlisi d’estudis de neuroimatge i anàlisi de neuroimatge.
  • Aplicaràs el Machine Learning i la meta-análisis en la neuroimatge
  • Utilitzaràs les imatges de ressonància magnètica per ajudar al diagnòstic, per predir l’evolució i per anticipar tractaments
  • T’introduiràs en el Deep learing per aprendre com funciona una xarxa neuronal, les diferents tipologies de xarxes neuronals
  • Aprendràs les multituds de finalitats que tenen les tècniques de Deep Learning.